legislativa nabíjení

1

Vybavení staveb dobíjecími stanicemi

Platnost od 1.10.2021 - vyhláška č. 266/2021 SbZa § 48a se vkládá nový § 48b, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 42 zní:„§ 48bVybavení staveb dobíjecími stanicemi 42)(1)Nová stavba a změna dokončené stavby, která má více než 10 parkovacích stání, vyjma stavby pro bydlení, musí být vybavena alespoň jednou dobíjecí stanicí a kabelovody pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla pro každé páté parkovací místo, jestliže parkoviště takové stavbya)je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo b)s budovou fyzicky sousedí a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů parkoviště.(2)Nová stavba pro bydlení a změna dokončené stavby pro bydlení, která má více než 10 parkovacích stání, musí mít instalaci kabelovodů pro každé parkovací místo pro pozdějšíinstalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, jestliže parkoviště takové stavbya)je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká i parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebob)s budovou fyzicky sousedí a u změny dokončené stavby se tato změna týká i parkoviště nebo elektrických rozvodů parkoviště.(3)Požadavky na stavby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na změnu dokončené stavby v případě, kdy náklady na instalaci dobíjecí stanice a elektrických rozvodů přesahují 7 % celkových nákladů na změnu dokončené stavby.

2

č.j. 04630-9/2018-ERU

Pro podnikání v energetických odvětvích je na území České republiky zpravidla nutná licence udělená Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Nicméně na využití elektřiny při provozování dobíjecí stanice se licence nevyžaduje.

. viz § 3 odst. 4 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)↩

(Toto ustanovení bylo do energetického zákona přidáno novelou, jež reaguje především na novou evropskou legislativu)

viz novela provedená zákonem č. 152/2017 Sb., který novelizuje zejm. zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, a reaguje na novou evropskou legislativu (zejm. Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva)

3

Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení § 3 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

kompletní znění - ZDE

Klíčové odstavce

Rozúčtování nákladů za elektřinu

Způsob rozúčtování nákladů za nakoupenou elektřinu je součástí dohody mezi odběratelem poskytujícím elektřinu a konečným spotřebitelem.

Objektivní metodou rozúčtování je změření množství poskytnuté elektřiny nefakturačními měřidly při použití průměrné ceny vypočtené vzhledem k odebranému množství elektřiny.

Dle energetického zákona je elektřina poskytována prostřednictvím vlastního odběrného zařízení. Provoz a údržba tohoto vnitřního zařízení jsou spojeny s určitými náklady. Odběratel elektřiny je proto oprávněn smluvně uplatňovat na osobách, kterým poskytuje elektřinu, úhradu podílu na těchto nákladech. Nárokovaný podíl na úhradu těchto nákladů však nesmí být součástí rozúčtování nákladů na nákup elektřiny. Může ale být součástí smlouvy o poskytování elektřiny, případně předmětem samostatné smlouvy, nebo jako součást smlouvy o službách či nájmu.